http://www.ssackmc.or.kr/files/attach/images/8843/ddb5b13bc4ba1f442e159b20a5416c2f.gif
  연회현황

            2015 2016          
교회수           440 447 7증
교 회 개 척 수 16 4 12감
교 회 폐 지 수 7 2 5감
교 회 전 입 수 1 1 ·
교 회 전 출 수 2 3 1증
교 회 통 합 수 1 1 ·
             447 446 1감
교역자수           753 772 19증
          111 104 7감
       1 1 ·
       165 169 4증
             42 40 2감
국외(정회원) 20 21 1증
국외(준회원) 0 0 ·
             1,092 1,107 15증
            2015 2016           
교인수           103,171 108,249 5,078증
          9,619 11,520 1,901증
      아 동 9,682 9,784 102증
원 입 인(성인) 68,682 64,269 4,413감
원 입 인(아동) 10,224 13,310 3,086증
             201,378 207,132 5,754증
재정           121,364,079,490 132,095,744,305 10,731,664,815증
          121,364,079,490 132,095,744,305 10,731,664,815증
03186 서울특별시 종로구 세종대로 149 감리회관 13층 Tel : 399-3930-3 Fax : 399-3935 E-mail : ssac1990@daum.net
Copyright (c). 기독교대한감리회 서울남연회 All Right Reserved.

2sisstore